Acció Especial

Acció Especial AAEE29/2015: “Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació”

A partir de l’anàlisi i classificació d’un gruix de mitjans de comunicació –premsa escrita, ràdio, televisió, Internet, social media, etc.– vinculats al turisme, es proposa estudiar la recepció social que existeix del patrimoni cultural i/o natural de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a partir de l’activitat turística. S’analitzaran els mitjans de comunicació del temps present, a partir d’una perspectiva històrica.

Els objectius d’aquesta proposta són els següents:

–  Localitzar, classificar i analitzar les principals publicacions escrites relacionades amb el turisme que han contribuït a la difusió, promoció i projecció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears, siguin en català, castellà, anglès, alemany, francès, rus i qualsevol llengua estrangera.

– Analitzar la imatge que es projecta de les Illes Balears a nivell internacional a partir d’ítems culturals (folklore, gastronomia, festes populars, etc.) i naturals (Parcs Naturals, Parcs Nacionals, etc.) en els mitjans audiovisuals.

– Conèixer quina visió té el visitant de les institucions públiques de les Illes Balears.

– Investigar el paper del turisme cultural en l’actual oferta turística de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a partir d’iniciatives comunicatives públiques i privades.

– Examinar la incidència social que tenen el conjunt d’informacions al voltant del patrimoni cultural i/o natural de les Illes Balears.

– Aprofundir en l’ impacte que té el patrimoni cultural i natural de les llles Balears a les xarxes socials del temps present, però també a les plataformes col·lectives o blogs individuals.

–  Fer un seguiment dels continguts publicats i emesos sobre el turisme als mitjans de comunicació de les Illes Balears entre els anys 2015 i 2016.

– Confeccionar un recull bibliogràfic de publicacions i articles més destacats al voltant de la promoció turística de les Illes Balears a partir d’elements patrimonials, culturals o naturals.

-Organitzar de forma periòdica reunions de treball entre l’equip investigador per coordinar la recerca.

– Elaborar dossiers monogràfics de les diverses temàtiques investigades, els quals repartiran, a través de reprografia, a les diverses reunions que realitzi l’equip investigador.

– Publicar els resultats obtinguts del projecte en format digital.

El projecte d’Acció Especial R+D queda emmarcat dins l’àrea estratègica de Turisme del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 (Pla CTIE), aprovat el 8 de desembre de 2013, seguint els seus corresponents objectius i actuacions i, amb les quals, “respondre millor a les demandes socioeconòmiques de la societat de les Illes Balears”. En aquest sentit, s’adscriu a “la recerca social sobre la millora de la valoració social i la percepció del fet turístic” a partir dels següents punts:

– Reforçar la formació dels grups de recerca en aquesta àrea.

– Consolidar la competitivitat internacional dels existents encaminats a ser un referent internacional en el cap de la recerca turística.

– Incentivar la creació de xarxes de cooperació internacional en recerca i coneixement turístics.

– Facilitar i agilitzar la transferència de coneixement entre els grups de recerca i el sector productiu.

També,  en la mateixa línia del Pla, s’adscriu a les següents recomanacions: “És important que la Universitat de les Illes Balears impulsi la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies que permetin donar resposta als diferents objectius estratègics en política turística. S’ha de crear una xarxa d’especialistes que sumin esforços al voltant de la recerca bàsica i aplicada en turisme, fet que exigeix la capacitació i de postgrau. El resultats s’haurien de reflectir en un increment important de la producció científica i tecnològica”.

El projecte d’Acció Especial R+D, de títol “Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació”, s’acull a la Línia B d’accions puntuals de política cientificotecnològica que presentin una urgència o interès especial, formant part de les línies prioritàries de recerca del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017.

Els mitjans informatius, tant els de masses com els especialitzats, sumats a noves formes de concebre la comunicació a l’entorn digital (blogs, comunitats virtuals, xarxes socials, etc.) han revolucionat el sector del turisme en un context de canvis, ràpids i continus. Al tractar-se d’una de les activitats econòmiques essencials per a l’economia de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, es fa necessari aprofundir en aspectes concrets que ens permetin conèixer amb precisió quina imatge es transmet i es té de la nostra Comunitat. La visió que transmeten els mitjans de comunicació al voltant del patrimoni i recursos natural, itineraris, monuments, gastronomia o festes populars, entre d’altres elements, esdevé un necessari objecte d’estudi i anàlisi.